Veri Gizliliği ve Veri Politikası

Dolandirici.com Kişisel Veri Politikası

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu  

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan sonra KVKK olarak anılacaktır) 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilmiş, 7 Nisan 2016 tarihli 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Veri sorumlusu bilgilendirmesi

6698 Sayılı Kanun gereği veri sorumlusu olarak kişisel verileriniz bu sayfada açıklandığı şekilde; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verileriniz ne şekilde işlenir.

Bu site aracılığıyla paylaştığınız kişisel veriler tamamen veya kısmen, otomatik olarak, veyahut herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak, değiştirilerek, yeniden düzenlenerek, kısacası veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme konu olarak tarafımızdan işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı KVKK ve ilgili ikincil düzenlemelere uygun olarak işlenecektir. Kişisel verilerinizin aktarılabileceği üçüncü kişi veya kuruluşlar ise, söz konusu web sitelerinin işleyiş yapısı ve amacına uygun olarak, paylaştıklarınıza muhatap olan kurum, kuruluş ve kişilerdir.

Kişisel verilerinizin nasıl toplanmaktadır. 

Kişisel verileriniz, dolandiricivar.com internet sitesi ve mobil uygulamalarındaki formlar aracılığıyla ad, soyad, adres, telefon, iş veya özel e-posta adresi gibi bilgiler ile; kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak giriş yapılan sayfalardaki tercihleri, gerçekleştirilen işlemlerin IP kayıtları, tarayıcı tarafından toplanan çerez verileri ile gezinme süre ve detaylarını içeren veriler, konum verileri şeklinde toplanmaktadır.  

Kişisel verilerinizin yurtdışına aktarılması

Türkiye’de işlenerek veya Türkiye dışında işlenip muhafaza edilmek üzere, yukarıda sayılan yöntemlerden herhangi birisi ile toplanmış kişisel verileriniz, verilen hizmetin niteliği gereği, şikayet muhatabınız yurtdışında ise, KVKK kapsamında kalmak kaydıyla ve sözleşme amaçlarına uygun olarak yurtdışında bulunan (Kişisel Veriler Kurulu tarafından akredite edilen ve kişisel verilerin korunması hususunda yeterli korumanın bulunduğu ülkelere) yurtdışı kuruluşlara da aktarılabilecektir.

Kişisel verilerin saklanması

Kişisel verileriniz, dolandiricivar.com veri tabanında ve sistemlerde KVKK’nun 12. maddesi gereğince gizli olarak saklanacak olup, yasal zorunluluklar ve bu belgede belirtilen düzenlemeler haricinde hiçbir şekilde üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.

Kişisel verilerin güncel ve doğru tutulması

KVKK’nun 4. maddesi uyarınca kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutulabilmesi için site üyelerinin doğru ve güncel verilerini paylaşması veya web sitesi / mobil uygulama üzerinden güncellemesi gerekmektedir.

6698 sayılı KVKK kapsamında kişisel veri sahibinin hakları

Kişisel Veri Sahibi, dolandiricvar.com sitesinden kendisiyle ilgili;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi, yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.

Dolandiricivar.com